Present Bishop

  • Print

The present bishop

bishop Adam

 

Rt Rev Adam Musialek SCJ

appointed Bishop of De Aar on July 17, 2009

and

ordained Bishop on September 24, 2009

 

BISHOP'S BIOGRAPHY

Bishop Adam Leszek Musialek

was born on May 9th, 1957 in Wieruszow, Poland. Having entered the Society of the Priests of the Sacred Heart, he made his first profession as a Religious on September 11th, 1977, his solemn profession on December 6th, 1981. He completed higher studies at the Cardinal Wyszynski University in Poland and is presently completing his Doctoral studies in South Africa in Inter-religious Dialogue.

After his ordination to the priesthood on June 9th, 1983, the future bishop served from 1983-1984 as parochial vicar in Chmielow, Poland. From 1984-1986, he was the assistant Master of Novices. In 1986, He went to the United States of America for language studies for one year. In 1987 he arrived in South Africa to serve as a Pastor in the diocese of De Aar, where he worked until 1995. From 1995 to 2001, he served as Provincial superior of the Sacred Heart Fathers, and from then until 2006 as Director of the SCI House of Studies in Merryville, Pietermaritzburg.

In addition to bp Adam's worked in the diocese of De Aar as a Pastor, he has also served there as Vicar General.

More of his personal data, you may read on the another website of Bp Adam Musialek


 

THE COAT OF ARMS (English)  coate of arms

Bishop Adam has always nurtured a sound spirituality centred on the Eucharist as the real source of Christ's presence in his personal life and in the Church. The Coat of Arms expresses this central Catholic belief and points to his Eucharistic devotion as a daily reminder of the love that God shows to humanity through His Son.

The African art-work on the CHALICE and the HOST in the centre, relates to the South African geographical setting of his diocese and signifies South African cultural heritage which Bishop Adam intends to treasure in his ministry.

The FISH motif points to the concept of early Christian identity rooted in Christ Jesus which the Bishop will continue to build in his local Church. The CROSS with the heart is both the symbol of Christ's salvific work and an essential characteristic of the spirituality of the Priests of the Sacred Heart wtiich Bishop Adam adopted as his own.

His religious life, priesthood and episcopacy needs to be viewed as an ongoing invitation to answering God's call expressed in the axiom Ecce venio - "HERE I AM, I COME TO DO YOUR WILL" (Heb. 10:9). 'Ecce venio' is an expression of his willingness and readiness to endure the will of God, serving Him as a Shepherd of Christ's flock.

It is apparent, therefore, that these highlights, featured on the coat of arms, are the chief aspects of Chnst's relationship with the Church and people's relationship with one another. They also continually Inspire and shape the new Bishop's life of prayer and work.

Bishop Adam wishes a fervent fidelity to the unifying and life giving nourishment of Jesus Christ, to all the faithful of the Diocese of De Aar.


 

THE COAT OF ARMS (Xhosa)

UBishophu u-Adam ngumntu osoloko ezigcine ngendlela eyiyo ngakwezomoya, ekholwa ukuba idini eliNgcwele ngumthombo wobukho buka Krestu ebomini bakhe naseTyalikeni ngokubanzi. Uphawu lwakhe olu luqaqambisa olu kholo-mongo IwamaKatolike yaye lukhomba ekuhlonipheni kwakne iSakramente eNgcwele kanye yesibingelelo njengesikhumbuzo semihla ngemihla sothando uThixo alunika uluntu ngoNyana wakhe uYesu Krestu.

Umsebenzi wezandla wesiAfrika esiwubona kwindebe nakwiSakramente ezisembindini, zikhombisa unxulumano nobume bomhlaba kuMzantsi Afrika beDayosisi yakhe kwanendyebo yenkcubeko yakwantu uBishop Adam azimisele ukuyixabisa enkonzweni yakhe.

Intlanzi esiyibonayo sisibonakaliso samandulo samaKrestu sokuba ukholo lusekelwe kuYesu Krestu, nto leyo uBhishophu azimisele ukuqhubeka ayakhe kwiBandla lakhe. Umnqamlezo onentliziyo luphawu losindiso lukaKrestu yaye iyenye yezinto ezibalulekileyo kwintlalo yezomoya yabaPriste beNtliziyo eNgcwele kanye kaYesu uBhishophu Adam azithabathele yona.

Ubomi bakhe bokuzibopha, ubupriste nobuBhishophu, zontathu ezi zinto kufuneka zibonwe njengesimemo esisoloko simi kwimpendulo yobizo luka Thixo njengoko idandalazisiwe kwisaci esithi "Ecce venio - Ndim lo, ndizokwenza imtando takho" (Heb. 10:9). I-Ecce Venio le sisibonakaliso sokuzimisela kwakhe nokulungela ukunyamezela intando kaThixo amkhonzayo njengomalusi womhlambi kaKrestu.

Kucace gcaa ke ngoko ukuba zonke ezi zinto zibalulwe kolu phawu yimiba ebalulekileyo kubudlelane bukaKrestu nebandla nakubudlelane babantu omnye nomnye. Ziqhubela phambili ke ngoko ukukhuthaza nokubumba ubomi bomthandazo kwanomsebenzi kaBhishophu omtsha.

UBhishophu u-Adam ke ngoko unqwenelela wonke amakholwa eDayosisi yase De Aar ukunyaniseka okugqibeleleyo kwisondlo sikaKrestu esinika ubomi nobunye.


 

The Coate of Arms (Afrikaans)

Biskop Adam het nog altyd 'n sterk geestelike ingesteld-heid gehandhaaf, gegrond op die Eucharistie, as die ware kragbron van Christus se teenwoordigheid in sy persoonlike lewe asook in die kerk. Die wapen getuig van die sentrale Katolieke geloofs oortuiging, en wys heen na sy Eucharistiese toewyding as 'n daagiikse herhinnering van die liefde wat God aan die mensdom betoon deur sy Seun Jesus Christus.

Die Afrikaanse kunswerk wat aangebring is op die kelk en rondom die BROOD in die middel van die wapen, verwys na die Suid Afrikaanse geografiese agtergrond van sy bisdom, asook die Afrikaanse kultureie erfenis wat Biskop Adam van voomemens is om in sy ministerie uit te leef.

Die kruis met die hart in die middel van die brood, is beide die simbool van die saligheid van die werk van Christus en 'n essensiele karaktertrek van die spiritualiteit van die "Priests of the Sacred Heart" wat Biskop Adam aangeneem het as sy eie.

Die vis motief dui die konsep aan van die ingewortelde Christelike identiteit wat gesetel is in Jesus Christus, en waarop die Biskop in sy plaaslike kerk sal voortbou.

Sy godsdienstig lewe, priesterskap en biskopskap moet gesien word as 'n voortdurende uitnodiging om God se roeping uit te leef, soos uiteengesit in die aksioom "Ecce venio - Kyk ek het gekom om U wil te doen" Hebreers 10:9. "Ecce venio" dui aan op die leefwyse van Biskop Adam en sy wilskrag en bereidwillig-heid om God se wil te laat geskied, en om Horn te dien as herder van die Kerk van Christus.

Dit is dus duidelik dat die motiewe wat op die Biskop se simbolieke wapen aangebring is, die fundamentele eienskappe van Christus se verwantskap met die kerk, en die mensdom se verwantskapteenoormekaarbeklemtoon. Diekenmerkeinspireer en vorm ook die grondslag van die nuwe Biskop se daagiikse lewenswyse van gebed en arbeid.

'n Hartstogtelike wens vir toewyding tot eenwording deur die lewensgewende voedingskrag in Jesus Christus, word deur Biskop Adam toegewens aan die gemeente van die Bisdom van De Aar.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information